… partner, který pomáhá tvořit (již od roku 1991).

Dotační poradenství 

pro firmy

Nabízíme víc než dotační poradenství

Naší doménou jsou firemní dotace.

 

Silnou stránkou je specializace na dotace podporující výzkum a vývoj, dotace na úspory energií a dotace v oblasti automatizace a robotizace. V těchto oblastech nabízíme komplexní služby, pro které jsme vybudovali potřebnou infrastrukturu a které přesahují a doplňují služby běžného dotačního poradenství.

Dotační audit

Podrobný rozbor dotačních možností s ohledem na připravované záměry vašeho podniku nebo jiného subjektu se zájmem o dotace.  Přidanou hodnotou je naše schopnost „připasovat“ potřeby firem k dotačním programům a navrhnout změny projektů tak, aby je bylo možno z dotací financovat.

Dotační audit je zdarma. Rádi se s vámi setkáme ve vaší společnosti nebo vás uvítáme v naší kanceláři.

výběrová řízení

Špatně realizované výběrové řízení bývá jedním z nejčastějších důvodů nepřidělení nebo krácení dotace. Naše služby zahrnují kompletní péči i v tomto směru. Zpracujeme pro vás výběrová řízení dle pravidel jednotlivých operačních programů.

Přenechejte výběrová řízení na nás, garantujeme vám jejich správnost.

Zpracování a podání žádostí

Vytvoříme a podáme žádost o dotaci, včetně studie proveditelnosti a cost benefit analýzy, slouží pro hodnocení projektu ze strany hodnotitelů. Máme bohaté zkušenosti s kreativním nastavení parametrů projektu vůči podmínkám dotačního programu.

Naše historie a silné stránky vám zajistí dobře odvedenou práci na vaší žádosti o dotaci a zvýší šanci na schválení.

Dotační management

Na schválení žádosti navazuje fáze realizace a udržitelnosti projektu, které jsou doprovázeny celou řadou povinností
příjemce dotace vůči poskytovateli dotace, a to po dobu 3–5 let podle typu dotačního programu. Jejich
neplnění může vést k odejmutí dotace nebo k jejímu krácení. Proto této fázi a dlouhodobému partnerství v této
fázi přikládáme velký význam.

Pomůžeme zajistit vše potřebné, aby nenastaly žádné komplikace.

Co naši zákazníci oceňují

Silné stránky, bohatá a úspěšná historie a zkušenosti pro nás nejsou pouze marketingovým tvrzením, ale reálnou skutečností, kterou jsme odpracovali za více než 25 let naší existence.

Historie & zkušenosti

Od roku 199 působíme na trhu poradenských firem. Díky dlouholeté praxi máme bohaté zkušenosti s různými poskytovateli dotací.

w

Informační servis zdarma

Poskytujeme aktuální informační servis z oblasti dotací. Bezplatně a nezávazně s vámi probereme váš investiční projekt a možnost získání dotací..

Šetříme váš čas

Při zpracování dotační agendy přebíráme většinu činností na sebe. Po vás požadujeme většinou prvotní zadání a závěrečnou kontrolu.

Individuální přístup

Každá zakázka je realizována individuálně. Při tvorbě nepoužíváme šablony ani předchystané kapitoly.

Zastupitelnost pracovníků

Díky zastupitelnosti není realizace zakázky vázána na konkrétní osobu. V případě nemoci našeho pracovníka přebírá jeho kompetence dočasně zástupce.

Naše odměna

Odměna za naše služby je z velké části závislá za výsledku (schválení dotace). Jsme motivování odvést dobrou práci – zajistit vám schválení dotace.

dotační Programy a naše případové studie

lorem ipsum…

Potenciál

Podporuje budování vývojových pracovišť ve firmách. Lze hradit veškeré náklady související s výstavbou nebo rekonstrukcí potřebných objektů, stroje a zařízení potřebné pro vybavení vývojového pracoviště (např. laboratorní přístroje, měřidla, výrobní stroje pro vývojové práce), stejně tak i unikátní dlouhodobý nehmotný majetek (patenty. licence).

Aplikace

Neinvestiční – financuje vývoj nových výrobků do fáze prototypu nebo vývoj nových technologických postupů do fáze ověřené funkčnosti. Dotovány jsou osobní náklady, nakupované služby, poradenství, odpisy, nákup duševního vlastnictví, režie apod.  

Inovace

Podporuje zavedení nových, inovativních výrobků nebo technologických postupů do výroby. Financuje potřebné budovy a stroje a také práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace výrobků.

Průmysl 4.0

Podpora automatizace výroby a činností sloužících k podpoře výroby. Jedná se o tzv. výrobní technologie (např. obráběcí a další stroje) a nevýrobní technologie (např.  měřicí přístroje, skenery, kamery, čtečky kódů, čtečky čipů, vybudování firemní internetové sítě, propojení strojů s řídícími prvky, sondy, čidla na výrobních strojích, automatizovanou kontrolu, počítačové vybavení, automatizované skladové hospodářství, software včetně CAD/CAM systémů, řídící systémy včetně PLC, MES, ERP, MIS, nástroje pro řízení výroby, sledování výkonnosti, efektivnosti apod.).

Proof of concept

Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Lze financovat studii proveditelnosti a aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Inovační vouchery

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Vhodné pro menší projekty do cca 400 tis.Kč (měření, testování, zkoušky, rozbory, analýzy…., certifikace výrobku, výpočty, návrh technologických postupů, konstrukčních řešení, výrobků, materiálů…, vývoj SW, HW, prototypu, optimalizace procesů, vlastností, modelování, simulace procesů apod.).

Trend

Neinvestiční – financuje vývoj nových výrobků do fáze prototypu nebo vývoj nových technologických postupů do fáze ověřené funkčnosti. Dotovány jsou osobní náklady, nakupované služby, poradenství, odpisy, nákup duševního vlastnictví, režie apod.

Specializace a kompetence

Překračujeme hranice běžného dotačního poradenství.

Dotační poradenství poskytujeme ve všech oblastech. Vedle toho se specializujeme se na tři specifické oblasti – programy na podporu inovací, programy na energetické úspory a programy na podporu automatizace a robotizace.

Abychom v těchto oblastech mohli služby poskytovat komplexně a s potřebnou odborností, vybudovali jsme široké odborné, technické zázemí, které nám umožňuje nejen optimalizovat nastavení projektů vůči dotacím, ale také podpořit projekty při jejich přípravě i následné realizaci odbornými nápady a stanovisky profesních specialistů.

U nás již zdaleka nejde jen o dotační poradenství.

z našich referencí

Lorem ipsum …

… Setkali jsme se ze strany společnosti  JVM-RPIC, spol. s r. o. s vysokým stupněm profesionality a odpovědnosti. Velmi jsme si rovněž  cenili rychlého řešení operativních záležitostí během projektu. Můžeme potvrdit bohaté zkušenosti zaměstnanců jmenované společnosti jak v dotačních programech, metodách projektového řízení, tak i v individuálním přístupu …

Ing. Antonín Soják
Mesit přístroje spol. s r. o.

… Setkali jsme se ze strany společnosti  JVM-RPIC, spol. s r. o. s vysokým stupněm profesionality a odpovědnosti. Velmi jsme si rovněž  cenili rychlého řešení operativních záležitostí během projektu. Můžeme potvrdit bohaté zkušenosti zaměstnanců jmenované společnosti jak v dotačních programech, metodách projektového řízení, tak i v individuálním přístupu …

Ing. Antonín Soják
Mesit přístroje spol. s r. o.

Kontakt

+420 577 210 729

rpiczlin@jvmrpic.cz

JVM – RPIC, spol. s r.o.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

GPS: 49.2233467N, 17.6699525E

 

IČ: 469 614 29

DIČ: CZ46961429

Napište nám

12 + 15 =

O nás

Od svého vzniku se věnuje organizačnímu a ekonomickému poradenství, na které navazuje specializovaná činnost dotačního poradenství. Geograficky společnost zaměřuje svoji působnost na oblast Moravy s důrazem na zákazníky ve Zlínském kraji.

Za dobu svého působení společnost a její pracovníci dosáhli celou řadu úspěchů. Namátkově jmenujme alespoň oficiální spolupráci s ČMZRB, a.s., působení v síti Regionálních poradenských a informačních center (RPIC), akreditované členství v Asociaci pro poradenství, certifikace pracovních postupů dle ISO 9001 (ITI TUV), ocenění „Nejlepší RPIC v ČR“, certifikace pracovníků v rámci Národního registru poradců, získání statutu Partner banky UniCredit Bank, apod.

Pracovníci společnosti od jejího vzniku procházejí trvalým vzdělávacím procesem za účasti domácích ale i zahraničních specialistů. Mezi významné poskytovatele vzdělávacích programů a studijních pobytů patří například Foreas Aiseanna Saothair (Ireland), Durham University Business School (England), Odborná stáž na Hackney Business Venture London (England), Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH – DGM (Germany).

Díky své dlouholeté historii disponuje mnoho let vytvářeným a trvale rozvíjeným know-how pro uspokojování potřeb zákazníků v oblastech, na které se specializujeme. Dlouhodobě působíme v oblasti dotací, což je umožněno nejen nabízením kvalitních služeb, ale také navazováním slušných a poctivých vztahů se zákazníky. V tomto ohledu je naše dlouholetá působnost vážným závazkem a nejvyšší mírou jistot našich zákazníků.

Ing. Jiří Kučera, jednatel společnosti